Sermons by Zip Long

Sermons by Zip Long

2 Corinthians 8:1-4, 7-12

Zip Long, preaching